Daily use sentences Telugu

పైన త్రీ డాట్స్ 

 పై క్లిక్ చేయండి, Add to home screen  సెలెక్ట్ చేయండి, Add  చేయండి    మీ మొబైల్ స్క్రీన్ పై వచ్చిన బుక్ మార్క్ ని  App గా ఉపయోగించండి (Spoken English to Telugu translation)

 

1 Light the stove స్టవ్ వెలిగించండి
2 Taking rest విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు
3 Come in లోపలికి రండి
4 Get out బయటకి పో
5 Go away వెళ్ళిపో
6 I forgot నేను మరచిపోయాను
7 I will pay నేను చెల్లిస్తాను
8 Open the door తలుపు తెరవండి
9 I am fine నేను బాగానే ఉన్నాను
10 Let’s go వెళ్దాం
11 Answer me నాకు సమాధానం చెప్పు
12 Excuse me క్షమించండి
13 I am not happy నేను సంతోషంగా లేను
14 I am tired నేను అలసిపోయాను
15 It’s too cold చాలా చల్లగా ఉంది
16 Make it fast త్వరగా చేయండి
17 Don’t move కదలకండి
18 I am coming నేను వస్తున్నాను
19 Bring him in అతన్ని లోపలికి తీసుకురండి
20 I am hungry నాకు ఆకలిగా ఉంది
21 Once again మరొక సారి
22 Who is that? అదెవరు?
23
Nobody came ఎవరూ రాలేదు
24 I understand నాకు అర్థమైనది
25 It’s too big ఇది చాలా పెద్దది
26 Please leave దయచేసి వెళ్ళు
27 We are happy మేము సంతోషం గా ఉన్నాము
28 I am very busy నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను
29 It’s free ఇది ఉచితం
30 Let me try it నన్ను ప్రయత్నించనివ్వండి
31 Who scolded you? నిన్ను ఎవరు తిట్టారు?
32 Someone is calling you ఎవరో మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు
33 Let me go నన్ను వెళ్ళనివ్వు
34 Keep the chair inside కుర్చీ లోపల ఉంచండి
35 Forgive me if possible వీలైతే నన్ను క్షమించు
36 Make the payment చెల్లింపు చేయండి
37 Hurry up! త్వరగా!
38 Is that so? అవునా?
39 So what? అయితే ఏంటి?
40 I want this one నాకు ఇది కావాలి
41 I swear నేను ప్రమాణం చేస్తున్నా
42 I am sweating నాకు చెమటలు పడుతున్నాయి
43 Please don’t mind దయచేసి పట్టించుకోకండి
44 Stop laughing నవ్వటం ఆపు
45 You cannot even imagine మీరు ఊహించలేరు కూడా
46 The chair is broken కుర్చీ విరిగిపోయింది
47 Try to understand అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు
48 This is not true ఇది నిజం కాదు
49
Don’t tell lies అబద్ధాలు చెప్పకండి
50 Don’t scold him అతన్ని తిట్టవద్దు
51 Come with me నాతో రా
52 It’s may rain today ఈరోజు వర్షం పడవచ్చు
53 Today is holiday ఈరోజు సెలవు
54 Don’t talk nonsense పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకు
55 I reached safely నేను క్షేమంగా చేరుకున్నాను
56 What do you want? నీకు ఏమి కావాలి?
57 Get well soon తొందరగా కోలుకో
58 I was scared. నేను భయపడ్డాను.
59 Look there. అక్కడ చూడు.
60 Look ahead. ముందుకు చూడు.
61 Let me talk నన్ను మాట్లాడనివ్వండి
62 Go fast. వేగంగా వెళ్ళు.
63 You can go. మీరు వెళ్ళ వచ్చు.
64 Read it again మళ్ళీ చదవండి
65 Don’t underestimate me నన్ను తక్కువ అంచనా వేయకండి
66 I admit my mistake నేను నా తప్పును అంగీకరిస్తున్నాను
67 These are mine ఇవి నావి
68 We will meet again మళ్ళి కలుద్దాం
69 Do you know me? నేను మీకు తెలుసా?
70 Are you ill? నీకు అనారోగ్యమా?
71 What do you like? మీకు ఏది ఇష్టం?
72 Go and sleep వెళ్లి పడుకో
73 I have heard about you నీ గురించి విన్నాను
74 This is not my phone ఇది నా ఫోన్ కాదు
75 Did you see her? మీరు ఆమెను చూశారా?
76 None of us మాలో ఎవరూ కాదు
77 It’s not important ఇది అంత ముఖ్యం కాదు
78 He runs fast వేగంగా పరిగెత్తుతున్నాడు
79
Catch him అతన్ని పట్టుకోండి
80 Help her ఆమెకు సహాయం చేయండి
81 That’s a big story అదో పెద్ద కథ
82 I brought books పుస్తకాలు తెచ్చాను
83 I bought books పుస్తకాలు కొన్నాను
84 It’s getting late ఆలస్యం అవుతోంది
85 That’s why అందుకే
86 You may leave now మీరు ఇప్పుడు బయలుదేరవచ్చు
87 Choose what do you want మీకు ఏది కావాలో ఎంచుకోండి
88 That’s impossible అది అసంభవం
89 He is ill అతనికి ఆరోగ్యము బాగాలేదు
90 Speak quickly. త్వరగా మాట్లాడు.
91 Will you go? నువ్వు వెళ్తావా?
92 I didn’t go. నేను వెళ్ళలేదు.
93 Trust me. నన్ను నమ్మండి.
94 Wash your face. మీ ముఖం కడుక్కోండి.
95 Serve the food. ఆహారాన్ని అందించండి.
96 Please eat something. దయచేసి ఏదైనా తినండి.
97 I am tired నేను అలసిపోయాను
98 Try to understand అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు

మిగిలిన వాక్యాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 CLICK HERE  

 

 

 

 

Importance of Daily Use Sentences in English

Introduction

Mastering the daily use of sentences in English is a fundamental step toward achieving fluency. These sentences form the backbone of everyday communication, enabling effective interaction in various contexts, whether social, professional, or personal. Understanding and using these sentences can significantly enhance one’s ability to navigate different scenarios with ease and confidence. (Spoken English to Telugu translation)

Why Daily Use Sentences Matter

Daily use sentences are essential because they cover the most common situations we encounter. From greeting someone to making small talk, requesting information, and expressing needs, these sentences are ubiquitous. Their mastery allows for seamless communication, reducing misunderstandings and fostering better relationships. Moreover, they are the building blocks for more complex language skills.

Common Categories of Daily Use Sentences

Greetings and Introductions

Greetings and introductions are often the first point of contact in any interaction. Mastering these can set a positive tone for subsequent communication.

Hello, how are you?

Good morning/afternoon/evening.
It’s nice to meet you. How have you been?

I’m pleased to meet you.
Polite Expressions

Politeness is crucial in English-speaking cultures. Using polite expressions can help you come across as courteous and respectful.

Please and thank you.
Excuse me, can I ask you a question?

I’m sorry, I didn’t catch that.

Could you please repeat that?

Would you mind helping me?

Asking for Information

Asking for information is a common need, whether you’re in a new city or trying to learn more about a topic.

Where is the nearest ATM?

Can you tell me how to get to the library?

Do you know what time the meeting starts?

What’s the best way to reach downtown?

Could you explain how this works?

Making Requests

Being able to make requests politely and effectively is a vital skill in everyday interactions. ( Spoken English to Telugu translation)

Could you pass me the salt, please?

May I borrow your pen?

Can you help me with this problem?

Would you mind if I opened the window?

Is it possible to change the meeting time?

Expressing Needs and Preferences

Expressing your needs and preferences clearly can help others understand you better and respond appropriately.
I need some help with this.
I’d like to order a coffee.

I prefer tea over coffee.

Can I have a glass of water?

I’m looking for a new laptop.

Making Plans and Arrangements

Organizing plans and making arrangements is a common aspect of daily life.
What are you doing this weekend?

Shall we meet at 3 PM?

How about having dinner together?

I’ll see you at the café.

Let’s go for a walk in the park.

Expressing Emotions and Opinions

Being able to express emotions and opinions helps in building deeper connections with others.
I’m really happy today.

I think this is a great idea.
I feel a bit tired.

In my opinion, this is the best option.
I’m excited about the trip.

Strategies to Master Daily Use Sentences

Practice Regularly

Regular practice is key to mastering daily use sentences. Engage in conversations, both real and simulated, to reinforce your skills.

Use Flashcards

Flashcards can be an effective tool for memorizing and recalling common sentences. Create a set of flashcards with sentences on one side and their contexts on the other. (Spoken English to Telugu translation)

Engage in Role-Playing

Role-playing different scenarios can help you practice the daily use of sentences in a controlled environment. This method allows you to rehearse responses to various situations.

 

Watch English Media

Watching movies, TV shows, and news in English can expose you to the daily use of sentences in context. Pay attention to how characters interact and the phrases they use.

Join Conversation Groups

Joining conversation groups or language exchange programs can provide you with opportunities to practice speaking with others. These groups often focus on everyday communication.

Conclusion

Understanding and using daily use sentences in English is a crucial aspect of language mastery. These sentences facilitate effective communication in a wide range of scenarios, helping you navigate daily interactions with confidence. By practicing regularly, using tools like flashcards, engaging in role-playing, and immersing yourself in English media, you can enhance your fluency and ease in speaking English.(Spoken English to Telugu translation)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top