Fishes

Bocha fish
Fishes

bocha fish and bocha fish in telugu 

Bocha fish and bocha fish in telugu ఇది కార్ప్ కుటుంబానికి చెందిన ఒక మంచినీటి చేప. దక్షిణాసియా ప్రాంతంలో మంచినీటి చేపలలో వాణిజ్యపరంగా, ఆర్థికంగా

Fishes

Seer fish in telugu and seer fish health benefits

Seer fish in telugu and seer fish health benefits సీర్ చేపలు (seer fish in telugu) స్కాంబ్రీడే కుటుంబానికి చెందినటువంటివి.స్కాంబ్రీడే కుటుంబంలో ట్యూనా,

Fishes

Vanjaram fish and vanjaram fish in telugu

Vanjaram fish and vanjaram fish in telugu వంజరం (vanjaram fish) చేపను భారతదేశంలోనూ మరీ ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కువగా ప్రజలు ఇష్టపడుతున్నటువంటి చేప.

sora fish
Fishes

Sora fish and sora fish in telugu

  Sora fish and sora fish in telugu మన తెలుగులో సొరచేప(sora fish in telugu) అని పిలిచే ఈ చేపను ఆంగ్లంలో Shark

error: Content is protected !!
Scroll to Top