valuga fish
Fishes

Valuga fish and valuga fish in telugu,

Valuga fish and valuga fish in telugu ఈ చేపను తెలుగులో వాలగ అంటారు ( valuga fish). ఇది ఇది ఒక మంచినీటి చేప. […]