Bocha fish
Fishes

bocha fish and bocha fish in telugu 

Bocha fish and bocha fish in telugu ఇది కార్ప్ కుటుంబానికి చెందిన ఒక మంచినీటి చేప. దక్షిణాసియా ప్రాంతంలో మంచినీటి చేపలలో వాణిజ్యపరంగా, ఆర్థికంగా […]